Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [isiZulu]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


UKULINGANA
Akufanele ubandlululwe.  Kodwa isenzangakhona nokubandlulula okulungile kuvumelekile.

Bonke abantu bayalingana ngaphambi komthetho  futhi akufanele babandlululwe.

ISITHUNZI SABANTU
Isithunzi sakho kufanele sihlonishwe futhi sivikelwe.

Wonke umuntu unesithunzi okufanele sihlonishwe.

IMPILO
Unelungelo lempilo
.
Wonke umuntu unelungelo lokuphila.

INKULULEKO NOKUPHEPHA KOMUNTU
Akufanele uboshwe, uzwiswe ubuhlungu noma ujeziswe kabuhlungu ngaphambi kokuthethwa kwecala . Ukuxabana komndeni akuvumelekile.

Akufanele uboshwe noma uhlukunyezwe nganoma iyiphi indlela ngaphambi kokuthethwa kwecala .

UBUGQILI, UKUSETSHENZISWA NJENGESIGQILA NOKUSETSHENZISWA NGENKANI
Ukuba yisigqila noma ukusebenza ngokuphoqwa akuvumelekile.

Akufanele wenziwe isigqila noma usetshenziswe ngokuphoqwa.

UKUNGAPHAZANYISWA
Akufanele useshwe noma ikhaya nempahla yakho nakho akufanele kuseshwe.

Ilungelo lakho lokungaphazanyiswa limbandakanya umzimba umuzi wakho nezimpahla zakho.

INKULULEKO KWEZENKOLO, INKOLELO KANYE NOMBONO
Ungakholwa futhi ucabange noma ngabe yini ofuna ukuyicabanga kanti futhi ungakhonza enkonzweni oyithandayo.

Unelungelo lokucabanga, ukholwe futhi ukhonze lapho uthanda khona.

UKUVEZA UMBONO NGENKULULEKO
Bonke abantu (ngisho nabezindaba ) bangasho noma ngabe yini abafuna ukuyisho.

Unelungelo lokusho noma ngabe yini ofuna ukuyisho, ukufunda noma yini okhetha ukufunda ngayo kodwa inkulumo enenzondo ayivumelekile.

UKUBUTHANA, UKUBHIKISHA, UKUGCULISA ABANYE UKUTHI BASEKE UMBIKISHO NOKWETHULA IZICELO EZIBHALWE PHANSI
Ungaba sembikishweni, ugculise abanye ukuthi baseke umbikisho nokwethula izicelo ezibhaliwe.  Kodwa kufanele wenze lokho ngokuthula.

Unelungelo lokubuthana, ubhikishe nokutoyiza ngokuthula.

UKUZIMBANDAKANYA NGENKULULEKO
Ungazimbandakanya noma ngabe ngubani ofuna ukuzimbandakanya naye.
Unelungelo lokuzimbandakanya nanoma ngubani.

AMALUNGELO EZEPOLITIKI
Ungalandela noma iyiphi inhlangano oyithandayo.  Uma uyisakhamuzi futhi uneminyaka eyi-18 ubudala ungavota.

Ungaqala inhlangano yezepolitiki, ungenele ukhetho futhi uvotele noma iyiphi inhlangano okhethweni olukhululekile nolulungile.

UBUZWE
Angeke uphucwe ilungelo lakho lokuba yisakhamuzi.

Asikho isakhamuzi esingancishwa ilungelo laso lobuzwe.

INKULULEKO YOKUHAMBA NEYOKUHLALA
Ungahamba futhi uhlale noma yikuphi eRiphabhlikhi YaseNingizimu Afrika
.
Unelungelo lokungena nokuphuma eRiphabhlikhi ngokuthanda kwakho.

INKULULEKO YOKUHWEBA,  EYESIKHUNDLA KANYE NOHLOBO LOMSEBENZI
Ungenza noma yimuphi umsebenzi okhetha ukuwenza.

Unelungelo lokukhetha noma iyiphi inyunyana esemthethweni noma umsebenzi ngokukhululeka.

UBUDLELWANE PHAKATHI KWABASEBENZI NABAQASHI
Ungajoyina inyunyana futhi ungenele esitelekeni
.
Wonke umsebenzi nomqashi unelungelo lokuhlela nokuxoxisana ukuze aqhubele phambili izinhloso zakhe.

INDAWO OPHILA KUYO
Unelungelo lokuphila endaweni enempilo
.
Unelungelo lokuhlala endaweni evikelekile nenempilo.

IMPAHLA
Ungathathelwa impahla yakho kuphela uma kulandelwe imithetho efanele.

Akekho umuntu okufanele angavunyelwa ukuthola impahla, ngaphandle uma kusetshenziswa umthetho ngokujwayelekile.

IZINDLU
Uhulumeni kufanele enze isiqiniseko sokuthi abantu bathola izindlu ezifanele.
Unelungelo lokuthola indlu efanele.

IMPILO, UKUDLA, AMANZI  NENHLALAKAHLE
UHulumeni kufanele enze isiqiniseko sokuthi uyakuthola ukudla namanzi, ukunanakekelwa kwezempilo nenhlalakahle.

Unelunggelo lokunakekelwa ngezempilo, ukudla okunempilo, amanzi nenhlalakahle.

ABANTWANA
Abantwana abaneminyaka engaphansi kweyi-18 ubudala banelungelo lekhethelo, njengelungelo lokungahlukunyezwa.

Bonke abantwana banelungelo lokuba negama, ubuzwe nokuvikelwa ekuhlukumezekeni nasekuxhashazweni.

IMFUNDO
Unelungelo lokuthola imfundo eyisisekelo, kubalwa nemfundo yabadala eyisisekelo ngolimi lwakho (uma kwenzeka)
.
Unelungelo lokuthola imfundo eyisisekelo ngolimi olusemthethweni olikhethile.

ULIMI NAMASIKO
Ungasebenzisa ulimi ofuna ukulisebenzisa ubuye ulandele amasiko owakhethayo.

Unelungelo lokusebenzisa ulimi olithandayo ubuye wenze isiko lakho.

IMIPHAKATHI INAMASIKO, IZINKOLO KANYE NEZILIMI EZOTHILE
Imiphakathi ingajabulela amasiko wayo; igcine izinkolo zayo futhi isebenzise izilimi zayo.

Unelungelo lokuqala, nelokujoyina noma ugcine amasiko, ezenkolo, nezilimi zamaqembu owathandayo.

UKUTHOLA ULWAZI
Unelungelo lokuthola noma yiluphi ulwazi olusezandleni zombuso.

Ungathola noma yiluphi ulwazi olusezandleni zombuso ngoba uvikela amalungelo akho.

UKUPHATHA NGOKUSEMTHETHWENI
Izenzo zikahulumeni kufanele zigculise
.
Unelungelo lokuphathwa ngendlela esemthethweni, efanele futhi elandela inqubo egculisayo

UKUVUMELEKA UKUYA ENKANTOLO
Ungaba nenkinga ngezomthetho enqunywe yinkantolo noma uhlaka olufanayo.
Unelungelo lokuxazulula umbango ngezomthetho enkantolo noma elinye ibandla lokuthetha amacala elingabandlululi.

ABANTU ABABOSHIWE, ABAVALELWE NABABEKWE AMACALA
Leli lungelo livikela abantu ababoshiwe, abavalelwe ejele noma ababekwe amacala.

Uma uboshiwe unelungelo lokuthula ungasho lutho, lokulethwa enkantolo engakapheli amahora angama-48 nelungelo lokuthola ummeli.