Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [isiXhosa]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


ULINGANO
Akunakuze ucalulwe. Kodwa isenzo sokubonelela nocalulo olungengomkhethe zivumelekile.

Wonke ubani uyalingani phantsi komthetho kwaye akufuneki bacalulwe.

ISIDIMA SOBUNTU
Isidima sakho kufuneka sihlonelwe saye sikhuselwe
.
Wonke ubani unesidima sobuntu sendalo ekufuneka sihlonitshiwe.

UBOMI
Unelungelo lokuphila ubomi.
Wonke ubani unelungelo lokuphila

INKULULEKO NOKHUSELEKO LUKABANI.
Akunakuze uvalelwe ungaxoxanga tyala, ungcikivwe okanye wohlwaywe kakubi
Udushe lweentsapho aluvumelekile.

Akuvumelekile uvalelwe ungayanga enkundleni okanye uxhatshazwe nanjani na

UBUKHOBOKA, UBUCAKA NOKUSETYENZISWA NGETSHOVA
Ubukhoboka nokusetyenziswa ngetshova akuvumelekile.

Akufuneki wenziwe ikhoboka okanye usetyenziswe ngetshova

IMFIHLO
Akunakusetshwa okanye kusetshwe emzini wakho kungenjalo kwizinto ezizezakho.

ILungelo lakho lokuba nemfihlo liquka isiqu, ikhaya nokukokwakho.

INKULULEKO YENKOLO, INGUQUKO NOLUVO.
Ungakholelwa ucinge noba yintoni oyifunayo, ubelilungu layo nayiphgina inkonzo okholelwa kuyo.

UneLungelo lokucinga, ukukholwa nokudumisa nangayiphina indlela .

INKULULEKO YOKUVAKALISA IZIMVO
Wonke ubani (ukuquka abosasazo) bangathetha konke abakucingayo
.
Unelungelo lokuthetha, ukufunda nokufundela nantoni oyikhethayo kodwa ayivumelekile intetha ehlabekisayo

INTLANGANISO, UQHANKQALAZO, UKUZABALAZA NOXWEBHU LWEZIKHALAZO
Ungalubamba uqhankqalazo, uzabalaze uhambise noxwebhu lwezikhalazo. Kodwa  oku makwenziwe ngokuthe zole.

Unelungelo lokubamba intlanganiso ngenzolo, ubonise ukunganeliseki uqhankqalaze

ILUNGELO LOKUZIMANYA
Ungazimanya kumbutho owukhethayo.

Unelungelo lokuzimanya nalo mbutho uwuthandayo

ILUNGELO LEZOPOLITIKO
Ungazimanya nombutho wezopolitiko owuthandayo. Ukuba ungummi kwaye ubudala buli 18 leminyaka nangaphezulu, ungavota.

Ungamisela iqela lakho lopolitiko, ungangumgqatswa ungavotela naliphi iqela  kunyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe.

UBUMMI
Ubummi bakho abunakuxuthwa nangubani na kuwe.

Akukho mmi unokuxuthwa ubummi.

INKULULEKO YOKUFUDUKA NOKUHLALA
Ungahlala naphina apho uthanda khona kwiRiphabliki yoMzantsi Afrika
.
Unelungelo lokungena uphume kwiRiphabliki ngentando yakho

INKULULEKO YOSHISHINO, INGQESHO NOKUFUNDELAYO
Ungenza nawuphi umsebenzi owuthandayo
.
Unelungelo lokukhetha naluphi ushishino olusemthethweni okanye umsebenzi owuthandayo

INDLELA YOKUPHATHANA EMSEBENZINI
Ungajoyina iyuniyoni ungenele uqhankqalazo
.
Nawuphi umsebenzi nomqeshi unelungelo lokuququzelela abenengxoxo ukufezekisa injongo zakhe.

UBUME BENDAWO
Unelungelo lokuhlala kwimeko ezisempilweni
.
Unelungelo lokuhlala kwindawo ekhuselekileyo ngokwemeko zempilo

IMPAHLA
Imahla zakho zingaxuthwa kuphela xa kulandelwa isigwebo somthetho.

Akukho bani makaxuthwe impahla zakhe ngaphandle xa ingumyalelo wenkundla.

EZEZINDLU
URhulumente kufuneka eqinisekise ukuba abantu bayafikelela ekwakhelweni izindlu.
Unelungelo lokuba ubenokwakhelwa indlu..

EZEMPILO, UKUTYA, AMANZI NEZIBONELELO ZENTLALONTLE.
URhulumente kufuneka aqinisekise ukuba uyazuza ukutya namanzi. Uyafikelela kumaziko empilo nakwizibonelelo zentlalontle.

Unelungelo lokuba sempilweni, ukutya okwaneleyo namanzi nezibonelelo zokuphila.

ABANTWANA
Abantwana abangaphantsi kwe 18 banamalungelo awodwa, njengelungelo lokuba bangaphathwa gadalala
.
Umntwana ngamnye unelungelo lokuba negama, ubuzwe nokhuselo ekuphathweni gadalala nasekwenziweni isisulu.

EZEMFUNDO
Unelungelo lemfundo, ingakumbi imfundo yabadala, ufunda ngolwimi lwenkobe (ukuba oko kunokwenzeka)
.
Unelungelo lokufunda ngolwimi olukhethwe nguwe.

ULWIMI NENKCUBEKO
Ungasebenzisa ulwimi oluthandayo ulandele inkcubeko nezithethe ozithandayo.

Unelungelo lokusebenzisa ulwimi oluthandayo ulandele nenkcubeko yakho yemveli

EZENCUBEKO, EZENKOLO NOLUNTU NGOKOLWIMI
Abemi bangazikholisa ngokulandela inkcubeko yabo, badumise ngokwenkolo yabo, bathethe ulwimi lwabo.

Unelungelo lokubumba, ukungenela ugcine iqela lakho olithandayo ngokwenkcubeko, ulwimi  nangokwenkolo.

UKUFIKELELA KULWAZI.
Unelungelo lokuzuza naluphi na ulwazi urhulumente analo.

Ligunya lakho ukunikwa naluphi ulwazi lukarhulumenteukukhusela amalungelo akho

JUKUTHATHA ISIGQIBO ESINGENAMKHETHE
Izigqibo ezithathwa nguRhulumente mazinganzeleleli
.
Unelungelo lokuba uthathe amanyathelo asemthethweni, abhadlileyo engenamkhethe.

UKUFIKELELA EZINKUNDLENI
Xa unengxaki yezomthetho mayilanyulwe yinkundla yamatyala okanye efana nayo.

Unelungelo lokulanyulelwa ingxaki zomthetho enkundleni kungenjalo ngumgwebi ongenamkhethe.

ABANTU ABABANJIWEYO, ABAVALELWEYO NABANGABATYHOLWA.
Eli lungelo likhusela abantu ababanjiweyo, abavalelweyo oknye abangabatyholwa
.
Xa ubanjiweyo, unelungelo lokungathethi, lokuvela phambi kwenkundla kwisithuba seyure ezingama  48 nelungelo lokumelwa ligqwetha.