Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [siSwati]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


KULINGANA
Akumelanga ubandlululwe.
Kepha tinyatselo tekucondzisa kungalingani nekubandlulula lokunebulungiswa kuvumelekile.
Wonkhewonkhe uyalingana ngembi kwemtsetfo futsi akumelanga abandlululwe.

SITFUNTI SEBUNTFU
Sitfunti sakho kumele sihlonishwe futsi sivikelwe.

Wonkhewonkhe unesitfunti sebuntfu lokumele sihlonishwe.

IMPHILO
Unelilungelo lekutsi uphile.

Wonkhewonkhe unelilungelo lekutsi aphile.

INKHULULEKO NEKUVIKELEKA KWEMUNTFU
Akumelanga uvalelwe ngaphandle kwekushushiswa, uhlukunyetwe nobe ujeziswe ngesihluku. Budlova basemakhaya abukavumeleki.

Akumelanga uvalelwe ngekwesicu ngaphandle kwekushushiswa nobe uhlukunyetwe nganobe nguyiphi indlela.

BUGCILI, KUSEBENTA MATIMA NJENGEMTFUNJWA KANYE NEKUSENTJENTISWA NGENKHANI
Bugcili nekusetjentiswa ngenkhani akukavumeleki.
Akumelanga uphatfwe njengesigcili nobe usetjentiswe ngenkhani.

LINGASESE
Akumelanga wena nobe likhaya lakho kutsi niseshwe.

Lilungelo lakho lelingasese lifaka ekhatsi umtimba wakho, likhaya lakho kanye nemphahla yakho.

INKHULULEKO KUTENKHOLO, INKHOLELO KANYE NEMBONO
Ungakholelwa futsi ungacabanga nobe yini loyifunako futsi ungalandzela inkholelo yekutikhetsela kwakho.

Unelilungelo lekucabanga, kukholelwa nekukhonta nganobe nguyiphi indlela longatikhetsela yona.

INKHULULEKO YEKUBEKA LUVO
Bonkhe bantfu (lokufaka ekhatsi bemitfombo yetindzaba) bangasho nanobe yini labayitsandzako.

Unelilungelo lekusho, lekubhala nekufundza nanobe yini longatikhetsela yona kepha inkhulumo lebhebhetselisa kutondzana ayikavumeleki.

UMBUTSANO, UMSHUCO, KUPHATSA TINCWEMBE LETIBHALWE TIKHALO KANYE NEKUBEKA TICELO NGEKUTIBHALA PHASI
Ningabamba umshuco, niphatse tincwembe tetikhalo niphindze netfule ticelo. Kepha loku kumele nikwente ngekuthula.

Unelilungelo lekubutsana, lekushuca nelekwetfula kugongonyeka ngekuthula.

INKHULULEKO YEKUHLANGANYELA
Ungahlanganyela nanobe ngubani longatsandza kuhlanganyela naye.

Unelilungelo lekuhlanganyela nanobe nabani.

EMALUNGELO ETEMBUSAVE
Ungesekela licembu letembusave ngekutikhetsela kwakho. Uma usakhamuti, futsi ungetulu kwemnyaka lokungenani longu-18, unelilungelo lekuvota.

Ungasungula inhlangano yetembusave, umele sikhundla futsi uvotele nobe nguliphi licembu elukhetfweni lolukhululekile nalolunebulungiswa.

BUVE
Angeke wephucwe buve bakho.

Akukho sakhamuti lesingephucwa buve baso.

INKHULULEKO YEKUHAMBA NEKUHLALA NOBE KUPHI
Ungaya futsi ungahlala nobe kuphi eRiphabhliki yeNingizimu Afrika
.
Unelilungelo lekungena nekuphuma eRiphabhliki ngekutitsandzela.

INKHULULEKO YETEKUHWEBA, UMSEBENTI KANYE NEMSEBENTI LOCECESHELWE
Ungenta nobe ngumuphi umsebenti lotikhetsela wona.

Unelilungelo lekukhetsa nobe ngumuphi umsebenti nobe umsebenti loceceshelwe ngenkhululeko.

BUDLELWANO EMKHATSINI KWEBACASHI NEBASEBENTI
Ungangenela inyunyani yebasebenti futsi ungadvuba umsebenti
.
Lowo nalowo mcashwa nemcashi unelilungelo lekutihlela futsi angenele tinkhulumiswano kuphumelelisa tinhloso tabo.

SIMONDZAWO
Unelilungelo lekuhlala ngaphasi kwesimondzawo lesinemphilo
.
Unelilungelo lekuhlala ngaphasi kwesimondzawo lesivikelekile nalesinemphilo.

IMPHAHLA
Imphahla yakho ingadliwa kuphela uma kulandzelwe imitsetfomgomo lefanelekile.

Akunamuntfu lokumele adliwe imphahla yakhe, ngaphandle kwekulandzelwa kwemtsetfo losebenta kuwonkhewonkhe.

TINDLU TEKUHLALA
Hulumende kumele acinisekise kutsi bantfu batfola kufinyeleleka lokufanelekile kutindlu tekuhlala.

Unelilungelo lekufinyelela tindlu tekuhlala.

LUNAKEKELO LWETEMPHILO, KUDLA, EMANTI KANYE NEKUVIKELEKA KWETENHLALAKAHLE
Hulumende kumele acinisekise kutsi unekufinyelela kudla nemanti, lunakekelo lwetemphilo kanye nekuvikeleka kwetenhlalakahle.

Unelilungelo lekufinyelela lunakekelo lwetemphilo, kudla nemanti lokwenele kanye nekuvikeleka kwetenhlalakahle.

BANTFWANA
Bantfwana labangaphasi kweminyaka lengu-18 banemalungelo lalikhetselo, njengelilungelo lekutsi bangahlukunyetwa.

Lowo nalowo mntfwana unelilungelo lekuba neligama, buve kanye nekuvikelwa ekuhlukunyetweni kanye nekucekelwa phasi.

TEMFUNDVO
Unelilungelo lekutfola imfundvo lesisekelo, lokufaka ekhatsi imfundvo yalabadzala lesisekelo, ngelulwimi lwakho (uma kuphumeleleka)
.
Unelilungelo lekutfola imfundvo lesisekelo ngelulwimi lolusemtsetfweni lotikhetsela lona.

LULWIMI NEMASIKO
Ungasebentisa lulwimi lofuna kulusebentisa, futsi ulandzele lisiko lotikhetsela lona.

Unelilungelo lekusentisa lulwimi lotikhetsela lona kanye nekulandzela lisiko lakho.

IMIPHAKATSI YETEMASIKO, YETENKHOLO NEYELULWIMI
Imiphakatsi ingatsakasela emasiko ayo, ilandzele inkholelo yayo, iphindze isebentise lulwimi lwayo.

Unelilungelo lekusungula, lekungenela nelekulandzela emacembu etenkholo, elulwimi kanye netenkholo lotikhetsela wona.

KUFINYELELEKA KWEMINININGWANE
Unelilungelo lekufinyelela nobe nguyiphi imininingwane legcinwe nguhulumende.

Ungafinyelela nobe nguyiphi imininingwane legcinwe ngumbuso ekuvikeleni emalungelo akho.

SINYATSELO SETEKUPHATSA LESINEBULUNGISWA
Tinyatselo letitsatfwa nguhulumende kumele tibe nebulungiswa
.
Unelilungelo lekwemukela lusito lwahulumende lolusemtsetfweni, lolufanelekile nalolunebulungiswa.

KUFINYELELEKA KWENKANTOLO
Ungamukisa inkinga yakho yetemtsetfo kutsi isonjululwe yinkantolo, nobe lesinye sikhungo lesifanako.

Unelilungelo lekusombulula imibango yetemtsetfo enkantolo nobe lenye inkhundla lefanako lengakhetsi luhlangotsi.

BANTFU LABABOSHIWE, LABAVALELWE KANYE NALABATFWESWE EMACALA
Lelilungelo livikela bantfu lababoshiwe, labavalelwe nalabatfweswe emacele.

Uma uboshiwe, unelilungelo lekubindza, kumukiswa enkantolo kungakapheli ema-awa langu-48 kanye nelilungelo lekutfola ummeli.