Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [Setswana]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


TEKATEKANO
O ka se kgethololwe. Fela kgatopaakanyo (AA) le kgethololo e e sa gobeleleng e a amogelega.

Batho botlhe ba a lekana fa pele ga molao mme ga ba tshwanela go kgetholololwa.

SERITI SA BOTHO
Seriti sa gago se tshwanetse go tlotliwa le go sirelediwa.

Mang le mang o na le seriti sa botho se se tshwanetseng go tlotliwa.

BOPHELO
O na le tshwanelo ya go phela.
Mang le mang o na le tshwanelo ya go phela.

KGOLOLOSEGO LE TSHIRELETSO YA MOTHO
O ka se tshwarwe ntle le go sekisiwa, wa sotlakakiwa kgotsa wa betswa botlhoko. Tirisodikgoka ya mo malapang ga e dumelelwe.

O ka se se tshwarwe ntle le go sekisiwa, wa sotlakakiwa.

BOKGOBA LE GO DIRA KA PATELETSO
Bokgoba le go dira ka pateletso ga go a dumelelwa.

O ka se patelediwe go nna lekgoba kgotsa go dira tiro ya pateletso.

SEPHIRI
O ka se phuruphutshwe kgotsa ntlo kgotsa thoto ya gago e ka se phuruphutshwe.
Tshwanelo ya gago ya go nna le sephiri e akaretsa mmele, ntlo le dithoto tsa gago.

KGOLOLOSEGO YA BODUMEDI, TUMELO, LE DIKGOPOLO
O ka dumela wa ba wa gopola se o se gopolang mme e bile o ka latela tumelo e o e itlhophelang.

O na le tshwanelo ya go nagana, go dumela le go rapela ka tsela e o e itlhophelang.

KGOLOLOSEGO YA PUO
Batho botlhe (go akarediwa le bobegakgang) ba ka bolelo se ba se nyakago.

O na le tshwanelo ya go bua, go buisa le go ithuta se o se ratang, fela puo ya letlhoo ga e a dumelelwa.

GO KOKOANA, DITSHUPETSO, GO IPELAETSA LE GO NEELANA LA PHETHIŠENE
Le ka dira ditshupetso le ipelaetsa la ba la neelana ka phethišene. Ditiragalo tše e tshwanetse go nna tsa kagiso.

O na le tshwanelo ya go kopana le ba bangwe le go ipelaetsa ka ditshupetso.

KGOLOLOSEGO YA KAMANO
O ka tsalana le mang le mang yo o ratang go tsalana nae.

O na le tshwanelo ya go tsalana le mang le mang.

DITSHWANELO TSA SEPOLITIKI
O ka tshegetsa mokgatlo wa dipolitiki o o o ratang. Fa o le moagi wa naga e, o na le dingwaga tse 18 le go feta o ka nna le seabe mo ditlhophong.

O ka tlhama mokgatlo wa dipolitiki, wa o direla wa ba wa nna le seabe mo ditlhopong tse di gololosegileng.

BOAGI JWA NAGA
O ka se latlhegelwe ke tshwanelo ya gago ya go ba moagi wa naga e.

Ga go moagi yo a ka ganelwang ka tshwanelo ya go ba moagi wa naga.

KGOLOLOSEGO YA MOTSAMAO LE MANNO
O ka nna kae le kae kwa o ratang teng mo Aforika Borwa
.
O na le tshwanelo ya go tsena le go tswa mo nageng fa o rata.

KGOLOLOSEGO YA KGWEBO, TIRO LE POROFEŠENE
O ka dira tiro e o e itlhophelang.

O na le tshwanelo ya go tlhopha tiro efe fela e e dumeletsweng ke molao ntle le go kgorelediwa.

KAMANO MO TIRONG
O ka nna leloko la mokgatlo wa badiri le go ka tsenela seteraeke.

Modiri mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go tsenela dikopano tsa mokgatlo wa gagwe le go rerisana ka maikemisetso a mokgatlo oo.

TIKOLOGO
O na le tshwanelo ya go nna mo tikologong e e phepa.

O na le tshwanelo ya go nna mo tikologong ye e sireletsegileng, e e siametseng boitekanelo.

THOTO
O ka tseelwa thoto ya gago fa fela go latetswe melao e e nyalanang le dithoto.

Ga go motho yo a ka ganediwang go nna le thoto, ntle le fa e le fa go diragadiwa molao.

NTLO
Puso e tshwanetse go netefatsa gore batho ba nna le matlo a a maleba.

O na le tshwanelo ya go nna le ntlo.

TLHOKOMELO YA BOITEKANELO, DIJO LE TSHIRELETSO YA LOAGO
Puso e tshwanetse go netefatsa gore batho ba fitlhelela metsi le dijo, ditirelo tsa boitekanelo le tshireletso ya loago.

O na le tshwanelo ya tlhokomelo ya boitekanelo, dijo tse di lekaneng le tshireletso ya loago.

BANA
Bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse 18 ba na le ditshwanelo tse di kgethegileng, jaaka tshwanelo ya go se tlhoriswe.

Ngwana ofe kgotsa ofe o na le tshwanelo ya go fiwa leina, boagi jwa naga le tshireletso kgatlhanong le tlhoriso le tiriso e e makgwakgwa.

THUTO
O na le tshwanelo ya thuto ya motheo, go akarediwa le thuto ya ba bagolo, ka puo e o e ratang (fa se se kgonega).

O na le tshwanelo ya go rutwa ka puo e o e ratang ya semmuso.

PUO LE SETSO
O ka dirisa puo e o e ratang, le go latela setso se o se itlhophelang.

O na le tshwanelo ya go dirisa puo e o e itlhophelang le go latela setso sa gago.

MEKGATLO YA SETSO, TUMELO LE PUO
Ditshaba di ka itumelela setso sa tsona; tsa letela tumelo ya tsona; le go dirisa puo ya tsona.

O na le tshwanelo ya go tlhama, go tsenela le go latela setso, go dirisa puo ya gago le go itsalanya le setlhopha sefe le sefe sa bodumedi.

GO FITLHELELA TSHEDIMOSETSO
O na le tshwanelo ya go fitlhelela tshedimosetso efe le efe e e leng mo pusong.

O ka fitlhelela tshedimosetso efe le efe e e leng mo diatleng tsa puso gore o kgone go sireletsa ditshwanelo tsa gago.

TIRO E E LOLAMENG YA BOTSAMAISI
Ditiro tsa puso di tshwanetse go nna tse di sa gobeleleng
.
O na le tshwanelo ya go thusiwa ka tsela e e nyalanang le molao, e sa gobelele.

GO FITLHELELA DIKGOTLATSHEKELO
O na le tshwanelo ya gore bothata jo o nang najo bo swedowe le kgotlatshekelo kgotsa setheo se se tshwanang nayo.

O na le tshwanelo ya gore mathata a semolao a o nang nao a rarobololwe ke kgotlatshekelo kgotsa setheo sengwe se se sa tseyeng letlhakore.

BATHO BA BA TSHWERWEMG LE GO LATOFADIWA
Tshwanelo e e sireletsa batho ba ba tshwerweng, ba golegilwe kgotsa ba latofadiwa.

Fa o tshwerwe, o na le tshwanelo ya go didimala, go sekisiwa mo sebakeng sa diura tse 48 le tshwanelo ya go nna le moemedi wa semolao.