Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [Sesotho]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


TEKATEKANO
O ke ke wa kgethollwa. Feela leano la ho fumantsha ba haellwang menyetla le kgethollo e loketseng/tshwanelehang di dumelletswe
.
Ho ya ka molao, motho e mong le e mong o lekana le ba bang mme ha a lokela ho kgethollwa.

SERITI SA BOTHO
Seriti sa hao se tlameha ho hlontjhwa le ho tshireletswa.

Motho e mong le e mong o na le seriti sa motheo sa botho se tlamehang ho hlontjhwa.

BOPHELO
O na le tokelo ya ho phela.
Motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho phela.

TOKOLLOHO LE TSHIRELETSO YA MOTHO
O ke ke wa tshwarwa/kwallwa ntle le ho iswa tekong, wa sotlwa kapa wa fuwa kotlo e sa lokang/e mpe. Tlhekefetso/merusu ya lapeng ha e a dumellwa.

O ke ke wa kwallwa ntle le ho iswa tekong kapa wa hlekefetswa ka tsela efe kapa efe.

BOKGOBA
Bokgoba ha bo a dumellwa.

O ke ke wa etsiswa ketso tsa bokgoba.

BOINOTSHI
Wena, lelapa kapa dintho tsa hao di ke ke tsa phenyekollwa.

Tokelo ya hao ya boinotshi e kenyeletsa mmele, lelapa le dintho tsa hao.

TOKELO YA BODUMEDI, TUMELO LE MAIKUTLO
O ka dumela le ho nahana seo o se batlang mme wa kenela bodumedi ba kgetho ya hao.

O na le tokelo ya ho nahana, ho dumela le ho rapela ka mokgwa oo o ka ikgethelang ka oona.

TOKELO YA HO NTSHA MAIKUTLO
Batho kaofela (ho kenyeletsa baphatlalatsi)  ba ka bua seo ba se batlang.

O na le tokelo ya ho bua, ho bala le ho ithuta ka seo o ikgethelang sona empa puo ya lehloyo ha e a dumellwa.

KGOBOKANO, PONTSHO YA TLETLEBO, PEPESO YA BOIPELAETSO LE PHETHISHENE
O ka tshwara pontsho ya tletlebo, pepeso ya boipelaetso le ho fana ka phethishene. Empa o tlameha ho etsa sena ka kgutso.

O na le tokelo ya ho kgobokana, ho etsa pontsho ya tletlebo le ho ipelaetsa ka kgutso.

TOKOLLOHO YA BOIKAMAHANYO
O ka ikamahanya le mang kapa mang eo o batlang ho ikamahanya le yena.
O na le tokelo ya ho ikamahanya le motho ofe kapa ofe.

DITOKELO TSA POLOTIKI
O ka tshehetsa mokgatlo wa polotiki wa kgetho ya hao. Ebang o le moahi, mme bonyane o le dilemo tse 18 o ka kgetha.

O ka theha mokgatlo wa polotiki, wa kenela dikgetho tsa botsamaisi le ho kgetha mokgatlo ofe kapa ofe dikgethong tse lokollohileng tse tsamaiswang ka tshwanelo.

BOAHI
O ke ke wa nkelwa tokelo ya hao ya boahi.

Ha ho moahi ya ka hanelwang boahi.

TOKOLLOHO YA HO TSAMAYA LE BODULO
O ka tsamaya le ho dula kae kapa kae Riphaboliking ya Aforika Borwa.

O na le tokelo ya ho kena le ho tswa Riphaboliking ka thato ya hao.

TOKOLLOHO YA KGWEBISANO, MOSEBETSI LE POROFESHENE
O ka etsa mosebetsi o mong le o mong wa kgetho ya hao.

O na le tokelo ya ho kgetha kgwebisano efe kapa efe e molaong kapa mosebetsi ka bolokollohi.

DIKAMANO TSA MOSEBETSI
O ka kenela mekgatlo ya basebetsi le ho kenela mehwanto.

Mosebetsi le ramosebetsi e mong le e mong o na le tokelo ya ho hlophisa le ho buisana le ba bang ho ntshetsa pele maikemisetso a hae.

TIKOLOHO
O na le tokelo ya tikoloho ya bophelo bo botle.

O na le tokelo ya ho dula tikolohong e tshireletsehileng, ya bophelo bo botle.

PHAHLO
Phahlo ya hao e ka nkuwa ebang feela melao e loketseng e sa latelwa.

Ha ho motho ya ka hanelwang ho ba le thepa, ntle le ho ya ka molao wa tshebediso ka kakaretso.

TSA MATLO
Mmuso o tlameha ho netefatsa hore batho ba fihlella matlo ka tshwanelo.

O na le tokelo ya ho ba le ntlo e tshwanetseng.

TLHOKOMELO YA BOPHELO, DIJO, METSI LE TSHIRELETSO YA SETJHABA
Mmuso o tlameha ho netefatsa hore o fihlella dijo le metsi, tlhokomelo ya bophelo le tshireletso ya setjhaba.

O na le tokelo ya tlhokomelo ya bophelo, dijo le metsi tse lekaneng le tshireletso ya setjhaba.

BANA
Bana ba dilemo tse ka tlase ho 18 ba na le ditokelo tse kgethehileng, jwaloka tokelo ya ho se hlekefetswe.

Ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya ho ba le lebitso, botjhaba le tshireletso ya tlhekefetso le ho tshwaro e mpe/sa lokang.

THUTO
O na le tokelo ya thuto ya motheo, ho kenyeletswa thuto ya batho ba baholo ya motheo, ka puo ya hao (ebang sena se kgonahala)
.
O na le tokelo ya thuto ya motheo ka puo ya semmuso ya kgetho ya hao.

PUO LE SETHO
O ka sebedisa puo eo o e batlang, mme wa latela setho seo o ikgethelang sona.

O na le tokelo ya ho sebedisa puo ya kgetho ya hao le ho etsa setho sa heno.

DITJHABANA TSA SETHO, BODUMEDI LE PUO
Ditjhabana di ka ithabisa ka setho sa tsona; tsa phetha ho ka tumelo ya tsona; le ho sebedisa puo ya tsona.

O na le tokelo ya ho theha, ho kenela le ho hlokomela dihlopha tsa setho, puo le bodumedi tsa kgetho ya hao.

PHIHLELLO YA TLHAHISOLESEDING
O na le tokelo ya tlhahisoleseding efe kapa efe eo mmuso o nang le yona
.
O ka fihlella tlhahisoleseding efe kapa efe e tshwerweng ke mmuso bakeng sa ho tshireletsa ditokelo tsa hao.

KETSO YA BOTSAMAISI E LOKILENG
Diketso tsa mmuso di tlameha ho ba tse lokileng
.
O na le tokelo ya ketso ya botsamaisi e molaong, e utlwahalang le e lokileng.

PHIHLELLO YA MAKGOTLA A DINYEWE
O ka ba le bothata ba molao bo entsweng ke lekgotla la dinyewe, kapa mokgatlo o tshwanang le oo.

O na le tokelo ya ho rarolla dingangisano tsa molao lekgotleng la dinyewe kapa lekgotleng le leng le itseng.

BATHO BA TSHWERWENG, BA KWALLETSWENG LE BA QOSITSWENG
Tokelo ena e tshireletsa batho ba tshwerweng, ba kwalletsweng kapa ba qositsweng.

Ha o tshwerwe, o na le tokelo ya ho thola, ho hlaha ka pela lekgotla la dinyewe nakong ya dihora tse 48 le tokelo ya kemedi ya molao.