Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [Sepedi]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


TEKATEKANO
O ka se kgethollwe. Eupša tirotokišo le kgethollo ye e lokilego di dumeletšwe.

Batho ka moka ba a lekana pele ga molao gomme ga ba swanela go kgethologanywa.

SERITI SA BOTHO
Seriti sa gago se swanetše go hlomphiwa le go šireletšwa.
Mang le mang o na le seriti sa botho se se swanetšego go hlomphiwa.

BOPHELO
O na le tokelo ya go phela.

Mang le mang o na le tokelo ya go phela.

TOKOLOGO LE TŠHIRELETŠO YA MOTHO
O ka se swarwe ntle le go sekišwa, wa hlorišwa goba wa otlwa gabohloko. Tlhorišo ya ka malapeng gay a dumelelwa.

O ka se swarwe ntle le go sekišwa goba wa hlorišwa.

BOKGOBA LE GO ŠOMA KA KGAPELETŠO
Bokgoba le go šoma ka kgapeletšo ga tša dumelelwa.

O ka se gapeletšwe go ba lekgoba goba go šoma mošomo wa kgapeletšo.

SEPHIRI
O ka se phorophotšwe goba ngwako goba thoto ya gago e ka se phorophotšwe.

Tokelo ya gago ya go ba le sephiri e akaretša mmele, ngwako le dithoto tša gago.

TOKOLOGO YA BODUMEDI, TUMELO, LE DIKGOPOLO
O ka dumela wa ba wa gopola se o se gopolago gomme o ka latela tumelo ye o ikgethelago yona.

O na le tokelo ya go nagana, go dumela le go rapela ka tsela ye o ikgethelago yona.

TOKOLOGO YA POLELO
Batho ka moka (go akaretšwa le mediya) ba ka bolelo se ba se nyakago.

O na le tokelo ya go bolela, go bala le go ithuta se o se ratago, eupša polelo ya lehloyo ga ya dumelelwa.

GO KGOBOKANA, DITŠHUPETŠO, GO IPELAETŠA LE GO NEELANA LA PHETHIŠENE
Le ka dira ditšhupetšo le ipelaetša la ba la neelana ka phethišene. Ditiragalo tše e swanetše go ba tša khutšo.
O na le tokelo ya go kopana le ba bangwe le go ipelaetša ka ditšhupetšo.

TOKOLOGO YA BOGWERA
O ka gwerana le mang le mang yo o ratago go gwerana le yena.

O na le tokelo ya go gwerana le mang le mang.

DITOKELO TŠA SEPOLITIKI
O ka thekga mokgahlo wa dipolitiki wo o o ratago. Ge o le modudi wa naga ye, o na le mengwaga ye 18 le go feta o ka kgatha tema dikgethong.

O ka hlama mokgahlo wa dipolitiki, wa o šomela wa ba wa kgatha tema dikgethong tša tokologo.

BODUDI BJA NAGA
O ka se lahlegelwe ke tokelo ya gago ya go ba modudi wa naga.

Ga go modudi yo a ka ganetšwago ka tokelo ya go ba modudi wa naga.

TOKOLOGO YA MOSEPELO LE BODULO
O ka dula kae le kae mo o nyakago mo Afrika Borwa
.
O na le tokelo ya go tsena le go tšwa mo nageng ge o nyaka.

TOKOLOGO YA KGWEBO, MOŠOMO LE PROFEŠENE
O ka šoma mošomo wo o ikgethelago wona.
O na le tokelo ya go kgetha mošomo ofe le ofe wo o dumeletšego ke molao ntle le go šitišwa.

TSWALANO YA BOŠOMI
O ka ba leloko la mokgahlo wa bašomi gomme wa tsenela straeke.

Mošomi yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya go tsenela dikopano tša mokgahlo wa gagwe le go boledišana ka maikemišetšo a mokgahlo woo.

TIKOLOGO
O na le tokelo ya go dula tikologong ye e hlwekilego
.
O na le tokelo ya go dula tikologong ye e šireletšegilego, ye e loketšego maphelo.

THOTO
O ka tšeelwa thoto ya gago ge fela go latetšwe melao ya go sepelelana le dithoto.

Ga go motho yo a ka ganetšwago go ba le thoto, ntle le ge e le go ya ka molao.

NGWAKO
Mmušo o swanetše go kgonthiša gore batho ba ba le mengwako ya maleba.

O na le tokelo ya go ba le ngwako.

TLHOKOMELO YA MAPHELO, DIJO LE TŠHIRELETŠO YA LEAGO
Mmušo o swanetše go kgonthiša gore batho ba fihlelela meetse le dijo, ditirelo tša maphelo le tšhireletšo ya leago.

O na le tokelo ya tlhokomelo ya maphelo, dijo tše di lekanego le tšhireletšo ya leago.

BANA
Bana ba ka fase ga mengwaga ye 18 ba na le ditokelo tša go ikgetha, go swana le tokelo ya go se hlorišwe.

Ngwana ofe le ofe o na le tokelo ya go fiwa leina, bodudi bja naga le tšhireletšo kgahlanong le tlhorišo le tšhomišompe.

THUTO
O na le tokelo ya thuto ya motheo, go akaretšwa le thuto ya ba bagolo, ka polelo ye o e ratago (ge seo se kgonega).

O na le tokelo ya go rutwa ka polelo ye o e ratago ya semmušo.

POLELO LE SETŠO
O ka šomiša polelo ye o e nyakago, le go latela setšo se o ikgethelago sona.

O na le tokelo ya go šomiša polelo ye o e kgethago le go latela setšo sa gago.

MEKGAHLO YA SETŠO, TUMELO LE POLELO
Ditšhaba di ka ipshina ka setšo sa tšona; tša letela tumelo ya tšona; tša ba tša šomiša polelo ya tšona.

O na le tokelo ya go hlama, go tsenela le go latela setšo, go šomiša polelo ya gago le go itswalanya le sehlopha sefe le sefe sa bodumedi.

GO FIHLELELA TSHEDIMOŠO
O na le tokelo ya go fihlelela tshedimošo efe le efe ye e lego mmušong.

O ka fihlella tshedimošo efe le efe ye e lego matsogong a mmušo gore o kgone go šireletša ditokelo tša gago.

TIRO YE E LOKILEGO
Mediro ya mmušo e swanetše go ba ye e lokilego.

O na le tokelo ya go thušwa ka tsela ye e sepelelanago le molao, ya go loka.

GO FIHLELLLA DIKGOROTSHEKO
O na le tokelo ya gore bothata bjo o nago le bjona bo tšeelwe sephetho ke kgorotsheko, goba lekala le lengwe.

O na le tokelo ya gore mathata a semolao a o nago le ona a rarollwe ke kgorotsheko goba lekala le lengwe le le sa tšeego lehlakore.

BATHO BA BA SWERWEGO LE GO LATOFATŠWA
Tokelo ye e šireletša batho ba ba swerwego, ba golegilwe goba ba latofatšwa.

Ge o swerwe, o na le tokelo ya go homola, go sekišwa mo lebakeng la diiri tše 48 le tokelo ya go ba le moemedi wa semolao.