Legislation

Home> Legislation> Constitution> Bill of Rights

Chapter 2: Bill of Rights [isiNdebele]

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom. View the full Chapter 02 pdf

Enquiries: Constitutionalrights@justice.gov.za


Afrikaans - English - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - siSwati - Sepedi - Sesotho - Setswana - Tshivenda - Xitsonga


UKULINGANA
Ngeze wabandlululwa kodwana igadango lokulinganisa emsebenzini nokubandlulula okufaneleko kuvunyelwe
.
Boke abantu bayalingana ngaphambi komthetho begodu akukafaneli ukubandlululwa.

ISITHUNZI  SABANTU
Isithunzi sakho kufanele sihlonitjhwe begodu sivikelwe.

Boke abantu banesithunzi sobuntu esisisekelo ekufanele sihlonitjhwe.

IPILO
Unelungelo lepilo
.
Boke abantu banelungelo lepilo.

ITJHAPHULUKO NOKUPHEPHA KOMUNTU
Angeze  wavalelwa ngaphandle kokugwetjwa, walinyazwa namkha wejiziswa kumbi. Ukutlhoriswa kwemakhaya akukavunyelwa.

Angeze wavalelwa ngaphandle kokugwetjwa namkha watlhoriswa ngananyana ngiyiphi indlela.

UBUGCILA, UKUSEBENZELA KANYE NOMSEBENZI OKATELELWAKO
Ubugcila nomsebenzi okatelelwako azivunyelwa.

Akakafaneli wenziwe isigcila namkha ukatelelwe ukusebenza.

UKUBA WEDWA
Ngeze wasetjhwa namkha ikhaya lakho nezinto zasetjhwa.

Ilungelo lakho lokuba wedwa lifaka hlangana umzimbakho, ikhaya nezinto zakho.

ITJHAPHULUKO YEKOLO, YEKOLELO NEYOMBONO
Ungakholwa begodu ucabange nanyana yini oyifunako begodu ungalandela ikolo oyithandako.

Unelungelo lokucabanga, lokukholwa nelokukhothamela ngendlela othanda ngayo.

UKUVUZA IMIBONO NGOKUTJHAPHULUKA
Boke abantu (kubalwa neembikindaba) bangatjho nanyana yini abayifunako.
Unelungelo lokutjho, lokufunda nelokufunda nanyana yini oyikhethako kodwana ikulumo yenzondo ayikavunyelwa.

UKUHLANGANA, UKUTJENGISA, UKUTOYITOYA NOMTLOLO WEEMBAWO
Ningabamba isitjengiso, nitoyitoye begodu niveze umtlolo wesibawo kodwana kufanele lokhu nikwenze ngokuthula.

Ninelungelo lokuhlangana ngokuthula, lokutjengisa nelokunghonghoyila.

ILUNGELO LOKUHLANGANA
Ungahlangana nananyana ngubani omfunako.

Unelungelo lokuhlangana nananyana ngubani.

AMALUNGELO WEZEPOLOTIKI
Ungasekela ihlangano yepolotiki oyithandako. Nangabe usisakhamuzi begodu okungenani uneminyaka eli-18 ubudala, ungavowuda.

Ungathoma ihlangano yepolotiki, ungathatha ingcenye begodu uvowudele enye nenye ihlangano emakhetweni atjhaphulukileko nangasolisiko.

UBAKHAMUZI
Ubakhamuzi bakho ngeze basuswa kuwe.

Asikho isakhamuzi ekufuze sithathelwe ubakhamuzi baso.

ITJHAPHULUKO LOKUKHAMBA NELOKUHLALA
Ungakhamba begodu uhlale nanyana kukuphi eRiphabhliki yeSewula Afrika
.
Unelungelo lokungena nokuhlala eRiphabliki ngokuthanda.

ITJHAPHULUKO YOKURHWEBA, YOMSEBENZI  NEBIZELO
Ungenza nanyana ngimuphi umsebenzi owufunako.

Unelungelo lokukhetha elinye nelinye irhwebo elisemthethweni namkha umsebenzi ngokutjhaphuluka.

ITJHEBISWANO KEZEMISEBENZI
Ungajoyina amayuniyoni bewutoyitoye
.
Boke abasebenzi nabaqhatjhi banelungelo lokuhlela nokukhulumisana ukuphumelelisa iminqopho yabo.

IBHODULUKO
Unelungelo lebhoduluko elinepilo
.
Unelungelo lokuhlala ebhodulukweni elivikelekileko nelinepilo.

IPAHLA
Ungathathelwa ipahlakho nangabe imithetho efaneleko ilandelwe.

Akekho ongathathelwa ipahla ngaphandle kwemibandela yomthetho wokusetjenziswa okuvamileko.

IZINDLU
Urhulumende kufanele enze isiqiniseko sokobana abantu bafumana ukungena okufaneleko eendlini.

Ninelungelo lokufumana izidlu ezaneleko.

ITJHEJO LEZEPILO, UKUDLA, AMANZI NOKUPHEPHA KOMPHAKATHI
Urhulumende kufanele enze isiqiniseko sokobana nifumana ukudla namanzi, itjhejo lezePilo kanye nokuPhepha emphakathini.

Unelungelo letjhejo lezepilo, ukudla namanzi aneleko kanye nokuphepha emphakathini.

ABANTWANA
Abantwana abangaphasi kweminyaka eli-18 banamalungelo akhethekileko njengelungelo lokungatlhoriswa.

Woke umntwana unelungelo lebizo, lobutjhaba kanye nelokuvikelwa ekutlhorisweni nekusetjenzisweni ngokungakafaneli.

IFUNDO
Unelungelo lefundo esisekelo, kubalwa nefundo esisekelo yabadala ngelimi lakho (nangabe kuyakghonakala)
.
Unelungelo lefundo esisekelo ngelimi elisemthethweni olithandako.

ILIMI NESIKO
Ungasebenzisa ilimi ofuna ukulisebenzisa bewulandele nesiko ozikhethela lona.
Unelungelo lokusebenzisa ilimi olithandako bewenze nesiko lakho.

IMIPHAKATHI YAMASIKO, YEKOLO NEMALIMI
Imiphakathi ingazithabisa ngamasiko wayo; balandele ikolwabo bebasebenzise ilimi labo.

Unelungelo lokuthoma, lokujoyina nelogcina isiko, ilimi kanye nesiqhema sekolo osithandako.

UKUFUMANA ILWAZI
Unelungelo lelinye nelinye ilwazi urhulumende analo
.
Ungafumana elinye nelinye ilwazi eliphethwe mbuso ukuvikela amalungelwakho.

UKUPHATHA NGOKUSEMTHETHWENI
Izenzo zakarhulumende kufanele zibe ngezilungileko
.
Unelungelo lezenzo ezisemthethweni, ezizwakalako nezilungileko zakarhulumende.

UKUNGENA EMAKHOTHO
Umrarwakho wangokomthetho ungathathelwa isiqunto yikhotho namkha isakhiwo esifanako.

Unelungelo lokurarulula imiraro yangokomthetho ekhotho namkha ebandleni elingakabandanyeki bunqopha elirarulula imiraro.

ABANTU ABABOTJHIWEKO NABATHWESWE UMLANDU
Ilungelweli livikela abantu ababotjhiweko nabavalelwe esikhungweni namkha abathweswe umlandu.

Nawubotjhiweko unelungelo lokungakhulumi, lokulethwa ngaphambi kwekhotho ema-irini ama-48 kanye nelungelo lokujanyelwa ngokomthetho.